Nieuws

Ondernemer of loondienst?

Jan heeft begin 2014 voor vijf opdrachtgevers chauffeurswerkzaamheden verricht. Hij maakte daarbij gebruik van vrachtwagens van zijn opdrachtgevers. Hij kreeg in februari 2014 een boekenonderzoek. De belastinginspecteur vond dat Jan geen fiscaal ondernemer was. De rechter kwam er aan te pas.

Fiets of e-bike van de zaak

Fietsende werknemers zijn fitter en minder vaak ziek, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Van werknemers die maximaal 30 kilometer van het werk wonen, geeft bovendien ruim de helft aan vaker op de fiets of (speed) e-bike te gaan als de werkgever een voordelige regeling zou aanbieden. Maar kan dat onder de werkkostenregeling nog fiscaal vriendelijk? Jazeker.

WOZ-waarde of verkoopprijs?

Stel, u erft een woning. De WOZ-waarde in het jaar van overlijden is definitief vastgesteld op € 320.000 en op € 290.000 in het jaar daarna. In dat jaar slaagt u er in om de woning te verkopen voor € 230.000. De vraag is nu: over welke van de drie bedragen betaalt u erfbelasting?

Onderneemster doet geen aangifte: omkering bewijslast

Naast haar dienstbetrekking heeft Julia al een paar jaar een juweliersbedrijf. In het derde jaar heeft ze een omzet van ruim € 55.000, alleen al uit pinontvangsten. Ze doet echter over het vierde jaar, na diverse herinneringen en aanmaningen, geen aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst komt de boeken controleren. De administratie blijkt een janboel. Ontvangsten zijn niet verwerkt. De fiscus reconstrueert een omzet van € 80.000. Daaruit wordt een winst afgeleid van € 25.000 en er volgt een aanslag met boete.

Rechtstreeks storten op WKA-depot vervalt per 1 januari 2016

Inleners van arbeid en aannemers lopen het risico om door de Belastingdienst aansprakelijk te worden gesteld voor de nakoming van fiscale verplichtingen (BTW en loonheffingen) van degenen die ze inhuren. Ze kunnen zich vrijwaren door een deel van de factuur rechtstreeks te storten op een zogenaamd WKA-depot bij de Belastingdienst. Dat is een renteloze rekening die de Belastingdienst voor de uitlener of onderaannemer bijhoudt. Vanaf 1 januari 2016 vervalt deze mogelijkheid. Vrijwaring kan dan nog wel op een andere manier.

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte beperkt

Ondernemers met maximaal tien werknemers hoeven hun personeel straks niet meer twee jaar door te betalen bij ziekte. Het kabinet stelt een regeling voor die de loondoorbetalingplicht beperkt tot een jaar. De loondoorbetaling in het tweede jaar wordt uitgevoerd door het UWV. Dat wordt betaald uit collectieve werkgeverspremies. Ook de overheid draagt bij. Voorgesteld wordt dat werkgevers zelf mogen bepalen of ze aan de nieuwe regeling deelnemen. 

Doorwerken met AOW?

Vanaf 2016 wordt het voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Werkgevers vinden de loondoorbetaling bij ziekte een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen. Daarom zijn AOW'ers nu vaak aangewezen op werk via een uitzendbureau of als zzp'er. Wat gaat er veranderen?

De loondoorbetaling bij ziekte gaat naar dertien weken in plaats van twee jaar. In 2018 worden de nieuwe maatregelen geëvalueerd. Mogelijk gaat de loondoorbetaling bij ziekte dan zelfs naar zes weken.

Voorlopig geen aanpassing fiscale behandeling zzp'ers

Twee ministeries hebben onderzoek gedaan naar de positie van de zelfstandige zonder personeel.  Het rapport is aan de Tweede Kamer aangeboden. Zelfstandigen en werknemers worden fiscaal en juridische zeer verschillend behandeld. Volgens het kabinet moet dat verschil op de langere termijn verkleind worden. Daarvoor bestaan allerlei oplossingsrichtingen. Die vragen om een brede  discussie. Daarom wordt de fiscale behandeling voorlopig niet aangepast. Het idee om de zelfstandigenaftrek af te schaffen is hiermee dus van de baan. 

Kavel is nog geen eigen woning

Een stel koopt een kavel grond met de bedoeling er een eigen woning op te laten bouwen. De koopsom betalen ze met geleend geld. Het bestemmingsplan en het streekplan stonden op dat moment de bouw van een woning niet toe. Na ruim een jaar maakt het stel gebruik van de ontbindingsclausule in de koopovereenkomst. De koop wordt zoals afgesproken ongedaan gemaakt, zoals afgesproken zonder verrekening van meer- of minderwaarde. Het stel wil de over de koopsom betaalde rente als eigenwoningrente in aftrek brengen.

Pagina's